:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 792 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXI/157/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustaw


Uchwała nr XXI/157/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.


w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Lipowa lub jej jednostkom organizacyjnym.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w zw. z art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Lipowa lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej wierzytelnościami.

§ 2


1. Wierzytelności mogą być umarzane w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można zaspokoić wierzytelności z masy spadkowej;
2) dłużnik nie będący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można zaspokoić wierzytelności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ż w toku postępowania mającego na celu dochodzenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i
egzekucji wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi;
2. Umarzanie wierzytelności z przyczyn wymienionych w ust. 1 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.
3. Wniosek o umorzenie wierzytelności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem wierzytelności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.
4. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

§ 3


Wierzytelności mogą być na wniosek dłużnika odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu. Postanowienia §2 ust.3 stosuje się odpowiednio.


§ 4


Do umarzania i stosowania ulg wobec wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy upoważniony jest Wójt.

§ 5


Umarzanie wierzytelności umarzanie ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 08:53 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0