:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 820 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna


Uchwała nr XXI/156/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w zwiazku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn.zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§ 1


1. Zatwierdza się taryfę cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna w następującej wysokości:
a) za dostarczaną wodę :
4,76 zł/m3
b) za wprowadzanie ścieków do kanalizacji :
4,50 zł/m3
2. Opłaty dodatkowe:
a) za odczyt i rozliczanie wodomierza u odbiorców posiadających przyłącze wodociągowe
- 7,27 zł/m-c
b) za odczyt i rozliczanie podlicznika u odbiorców posiadających własne ujęcie wody
- 3,64 zł/m-c
c) za odczyt i rozliczanie podlicznika mierzącego zużycie wody bezpowrotnie zużytej
- 3,64 zł/m-c

3. Do stawek cen określonych w ust. 1 i 2 będzie doliczany podatek od towarów i usług według stawki 7%.

§ 21. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku.
2. Traci moc uchwała nr XII/81/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2008 r. z dniem 31.12.2008 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 08:51 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0