:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 876 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.


Uchwała Nr XXI/151/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. /M.P. Nr 59, poz. 531/.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

I. Od budynków lub ich części :

1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,62 zł
2. garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,62 zł
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 11,60 zł
4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych przez przedmioty gospodarcze inne niż wymienione w pkt. 3
na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 18,45 zł
5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 9,24 zł
6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4,01 zł
7. garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie
związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 5,00 zł
8. pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 5,00 zł

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

III. Od gruntów :

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,74 zł

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni rocznie
- 3,90 zł
3. pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie
- 0,32 zł
§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich
posiadaniu, utrzymujących się wyłącznie z zasiłków opieki społecznej lub innych środków
przeznaczonych na ten cel.
2. Budynki i grunty przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za
wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.
3. Budynki lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą a czasowo nie wykorzystywane w tym celu / w związku z trudną sytuacją na rynku / obniża się o połowę przedmiotu opodatkowania.
4. Budowle wodociągowe i oczyszczalnie ścieków stanowiące mienie gminy.
5. Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XII / 73 / 07 Rady Gminy w Lipowej z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 07:43 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0