:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 937 razy Strona do wydruku

Sprawozdanie z odbytej XXI sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 18 listopada 2008 r.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2009 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą nr XXII/126/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 października 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa na 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności Gminy Lipowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o nazwie „Po brzegach - Wielidroga” w Lipowej do kategorii dróg gminnych
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
16. Odpowiedzi na postulaty radnych
17. Zapytania i wolne wnioski
18. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
19. Zamknięcie sesji

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na posiedzeniu obecnych było 13 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:
- uchwałę nr XXI/148/08 w sprawie opłaty targowej na 2009 r.
- uchwałę nr XXI/149/08 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2009 rok
- uchwałę nr XXI/150/08 w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok
- uchwałę nr XXI/151/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
- uchwałę nr XXI/152/08 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
- uchwałę nr XXI/153/08 w sprawie przyjęcia darowizny
- uchwałę nr XXI/154/08 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą nr XXII/126/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 października 2004 r.
- uchwałę nr XXI/155/08 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa na 2009 r.
- uchwałę nr XXI/156/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r.
- uchwałę nr XXI/157/08 w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności Gminy Lipowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
- uchwałę nr XXI/158/08 w sprawie zaliczenia drogi o nazwie „Po brzegach - Wielidroga” w Lipowej do kategorii dróg gminnych
- uchwałę nr XXI/159/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.

Przewodniczący w imieniu Dyrektora SP w Słotwinie zaprosił radnych na uroczystą akademię z okazji 90 rocznicy Odrodzenia Niepodległego Państwa Polskiego.

Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja z udziałem wójta dotycząca m.in:
- własności zabudowanej nieruchomości położonej w Lipowej i planowanego ogłoszenia przetargu na jej sprzedaż,
- propozycji spotkania się z mieszkańcami Jastrząbki celem omówienia spraw związanych z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
- postępów w inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, które są zadawalające, gdyż do tej pory firma Skanska S.A wykonała już ok. 4,5 km sieci,
- możliwości dokonania remontu nawierzchni mostu u Caputy w Lipowej jeszcze w br. o ile pozwolą na to warunki pogodowe.

Następnie przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Lipowa.

Po zakończeniu sesji radni udali się do Szkoły Podstawowej w Słowinie celem uczestnictwa w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów tej szkoły, która znalazła uznanie w oczach radnych. W dalszej kolejności nastąpiło zwiedzanie szkoły i przedszkola, zapoznanie się z ich bieżącymi potrzebami, a w szczególności planowaną rozbudową, z uwzględnieniem budowy sali gimnastycznej.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-20 14:06 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0