:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1043 razy Strona do wydruku

Sprawozdanie z odbytej XX sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 7 października 2008 r.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Informacja dotycząca złożenia oświadczeń majątkowych osób do tego zobowiązanych
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg „Do Drągowego” i „Do Kubaczki” do kategorii dróg gminnych
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 - 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
11. Odpowiedzi na postulaty radnych
12. Zapytania i wolne wnioski
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
14. Wyjazd w teren celem zapoznania się z prowadzonymi inwestycjami na obszarze gminy
15. Zamknięcie sesji

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na ustawowy skład rady w liczbie 15 radnych na posiedzeniu obecnych było 14 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:
- uchwałę nr XX/143/08 sprawie zaliczenia dróg „Do Drągowego” i „Do Kubaczki” do kategorii dróg gminnych
- uchwałę nr XX/144/08 sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa
- uchwałę nr XX/145/08 zmieniającej uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- uchwałę nr XX/146/08 zmieniającej uchwałę nr XVI/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013
- uchwałę nr XX/147/08 sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.


Z-ca wójta przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień dotyczących:
- umowy z PKS Bielsko-Biała określającej zasady dofinansowania nierentownych kursów weekendowych do Twardorzeczki, która nie doszła do skutku ze względu na wycofanie się PKS-u ze wcześniejszych ustaleń
- złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na utworzenie trzeciego oddziału w Przedszkolu w Lipowej oraz na informatyzację urzędu, które są już po pozytywnej weryfikacji
- inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, gdzie w terenie 7 brygad firmy „Skanska” rozpoczęło już prace, a docelowo ma ich być 16
- składania wniosków o dokonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podpisywania umów w tym zakresie, gdzie tempo nie jest zadawalające i w tym miejscu pojawiła się prośba do radnych o ponaglenie mieszkańców
- złożonego wniosku o przejęcie boisk sportowych w Lipowej, celem ich uwłaszczenia na rzecz gminy
- działki przy Gimnazjum w Twardorzeczce na cele parkingowe, gdzie pojawiła się nowa opcja polegająca na ewentualnym dokonaniu zamiany nieruchomości
- złożenia wniosku dotyczącego wykonania zapory do Programu Małej Retencji
- zajęcia I-szego miejsca przez Gminę Lipowa we współzawodnictwie sportowym Gmin Powiatu Żywieckiego w roku szkolnym 2007/2008

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie informację dotyczącą złożenia na jego ręce oświadczeń majątkowych przez poszczególnych radnych, które zostały złożone w ustawowym terminie i w wyniku ich analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. Z kolei Sekretarz przedstawiła radzie informację dotyczącą złożenia wójtowi oświadczeń majątkowych przez z-cę wójta, sekretarza, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, które także zostały złożone w ustawowym terminie i w wyniku ich analizy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja z udziałem wójta dotycząca m.in:
- wytypowania przedstawiciela do powoływanej Gminnej Rady Sportu
- planowanego przekazania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Siennej
- informatyzacji urzędu i działań z tym związanych
- kontynuacji akcji mającej na celu bezpieczeństwo pierwszoklasistów

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji radni udali się do Leśnej, gdzie zapoznali się z efektami prac modernizacyjnych przeprowadzonych w tamtejszym przedszkolu i postępem budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. W dalszej kolejności radni mogli ocenić początkową fazę inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zmodernizowane boisko sportowe w Ostrem.
Następnie przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-10-21 07:16 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0