:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 709 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XX /147 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Nr XX /147 / 08

Rady Gminy Lipowa
z dnia 7 października 2008 roku

w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej
na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały
Nr XIII / 97 / 07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku z późn.zm.Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 193.722,44 zł
następująco :

Dz. 801. Oświata i wychowanie 145.740,60 zł

Dotacja rozwojowa i środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 145.740,60 złDz. 852. Pomoc Społeczna 47.981,84 zł

Dotacja rozwojowa i środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 47.981,84 zł§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 193.722,44 zł
następująco :


Dz. 801 Oświata i wychowanie 145.740,60 zł

rozdz.80104. Przedszkola 145.740,60 zł
w tym ;
- wydatki bieżące 133.040,60 zł
w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 72.655,oo zł
- wydatki majątkowe; 12.700,oo zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna 47.981,84 zł

rozdz.85295. Pozostała działalność 47.981,84 zł
w tym ;
- wydatki bieżące 44.631,84 zł
w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 16.170,oo zł

- wydatki majątkowe; 3.350,oo zł


§ 3


Dokonać przesunięć w dochodach budżetu Gminy na 2008 następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :

Dz.750. Administracja publiczna

rozdz.75095. Pozostała działalność

Środki na dofinansowanie własnych
Zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 99.143, oo zł

Dotacja rozwojowa i środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 99.143, oo zł


O G ÓŁE M : 99.143,oo zł 99.143,oo zł


§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 a „Nakłady i źródła finansowania
inwestycji, w tym dotyczące wieloletnich programów inwestycyjnych ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w §§ 1,2 ,3 wynosi :


1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 21.867.049,37 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 23.533.702,37 zł


§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-10-15 20:16 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2008-10-15 20:17 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
3 2008-10-15 20:18 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0