:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 961 razy Strona do wydruku

Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Lipowa


UCHWAŁA NrIV/19/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie : ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Lipowa.


Na podstawie art.25 ust.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r./ - Rada Gminy w Lipowej

uchwala co następuje:


§1


Ustala się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy :
1/ za delegowanie radnego w imieniu Gminy poza teren Gminy , radnemu przysługuje :
a/ zwrot udokumentowanych kosztów podróży
b/ zwrot kosztów podróży w związku z korzystaniem z samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz.U.Nr 27 , poz.271 / w tym wypadku na wystawionej delegacji służbowej należy potwierdzić miejsce i okres pobytu.
2/ zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w pkt. l nie przysługuje w razie korzystania z samochodu służbowego.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 15:01 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0