:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 867 razy Strona do wydruku

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipowa


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy LIPOWA

z dnia 17 września 2008 r.

o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku.Na podstawie art.31 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416, z późn. zm. / w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych /Dz. U. Nr 186, poz. 1377)

podaje się do wiadomości:

1. W czasie od dnia 15 października 2008 r. do dnia 16 października 2008 r. w godzinach od 9:oo do 15:oo przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1990 roku, zamieszkali stale, bądź przebywający na pobycie czasowym ponad 3 miesiące na terenie gminy LIPOWA.

3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni, obywatele polscy, którzy dotychczas tego nie uczynili. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.

4. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy w Lipowej - sala narad / I piętro/.

5. Przedpoborowi, wymienieni w pkt 2 i 3 obowiązani są zgłosić się do rejestracji osobiście w miejscu wskazanym w pkt 4 i w terminie określonym w pkt. 1 oraz winni przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.

6. Przedpoborowy, trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, ułomności, może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

7. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, zobowiązany jest zgłosić się do organu gminy właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

8. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

9. Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym terminie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkód bez odrębnego wezwania, a także obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby organ przeprowadzający rejestrację o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.

10. NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA PRZEDPOBOROWYCH WYMIENIONYCH
W PKT. 2 i 3 OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI W TERMINIE OKREŚLONYM
W OBWIESZCZENIU.


1/ Wobec przedpoborowego nie zgłaszającego się do rejestracji w określonym terminie i miejscu bez uzasadnionej
przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe
doprowadzenie przez Policję do Urzędu Gminy, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm./.

2/ Niezależnie od środków przymusu wymienionych w ppkt. 1 przedpoborowy nie zgłaszający się w określonym
terminie i miejscu do rejestracji w myśl art. 224 cyt. wyżej ustawy podlega karze grzywny albo karze
ograniczenia wolności. Takiej samej karze i grzywnie podlegają przedpoborowi, którzy nie przedstawiają
dokumentów – nakazanych w pkt. 5 obwieszczenia.


WÓJT GMINY LIPOWA
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-09-17 10:21 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0