:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 800 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XIX/141/ 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.Uchwała Nr XIX/141/ 08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26 sierpnia 2008 rokuw sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały
Nr XIII / 97 / 07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku z późn.zm.Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 20.000 zł
następująco :


Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo 20.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 20.000 zł
§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 20.000 zł
następująco :Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000 zł

rozdz.01095. Pozostała działalność
w tym ;

- wydatki majątkowe; 20.000 zł


§ 3


Dokonać przesunięć w wydatkach majątkowych budżetu Gminy na 2008 następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :


Dz.600 Transport i łączność 21.000 zł

rozdz.60016. Drogi publiczne gminne
w tym :
Wydatki majątkowe : 21.000

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 21.000 zł

rozdz.90095. Pozostała działalność
w tym ;
Wydatki majątkowe : 21.000

O G ÓŁE M : 21.000 zł 21.000 zł


§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 a „Nakłady i źródła finansowania
inwestycji, w tym dotyczące wieloletnich programów inwestycyjnych ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 13 „ Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2 ,3 wynosi :


1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 21.641.366,93 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 23.308.019,93 zł


§ 8


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Lista załączników do artykułu :

  za.11_poprawiony2.doc 42.5 KB
  przychody_i_rozchody_jst_2008.doc 43.5 KB
  wpi__poprawiony4iza.xls 31 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-09-11 07:37 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek