:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1290 razy Strona do wydruku

Podatek od psów


UCHWAŁA Nr III/14/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ oraz art. 14 pkt 1-4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /DZ.U. Nr 9 poz. 31 z 2001 r. z późn. zm/ - Rada Gminy w Lipowej

uchwala co następuje :


§ 1


Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa podatek od posiadania psów.

§ 2


Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, zamieszkałych na obszarze Gminy Lipowa, posiadających psy.

§ 3


Podatek wynosi rocznie 19 zł od jednego psa.

§ 4


Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5


Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. Utrzymywanych w celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.

§ 6


Podatek płatny jest bez wezwania organu w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego lub w ciągu 2-ch tygodni od wejścia w posiadanie psa, u sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Lipowa.

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Traci moc Uchwałą Nr XXVII/176/2001 Rady Gminy w Lipowej z dnia 20 listopada 2001 r.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 14:23 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0