:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1478 razy Strona do wydruku

Podatek od nieruchomości


U C H W A Ł A Nr ……


Rady Gminy w Lipowej z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok dla podmiotów wymienionych w art.5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków , budowli i gruntów.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym/Dz.U.Nr 1142 poz.1591 z 2001 roku/ oraz art.5 ust.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002r. z póż.zm./ -

Rada Gminy w Lipowej uchwala co następuje :


& 1.


Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

I. Od budynków lub ich części :

1. mieszkalnych od 1 m? powierzchni użytkowej - 0, 51 zł
2. garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 0, 51 zł
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie
rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m ? powierzchni użytkowej rocznie - 10, 13 zł
4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych przez przedmioty gospodarcze inne niż wymienione w pkt 3
na prowadzenie działalności gospodarczej / nie prowadzącej sprzedaży napoi alkoholowych/ ,
od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 14, 97 zł
5. związanych z prowadzeniem wynajmu pokoi gościnnych w przypadkach określonych a art.1 a ust.2
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9 z póżn.zm/- przekraczających 5 pokoi /
nie uważa się za działalność gospodarczą wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu
pobytu w gminie położonej na tym terenie jeśli ich liczba nie przekracza – 5,
od 1m? powierzchni użytkowej rocznie - 14, 97 zł
6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzącą sprzedaż napoi alkoholowych
od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 17, 31 zł
7. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 8, 06 zł
8. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 3, 46 zł
9.garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie
związanych z działalnością gospodarczą od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 4, 34 zł
10.pozostałych nie wymienionych w pkt 1–9, od 1m? powierzchni użytkowej rocznie -2, 93 zł

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

III. Od gruntów :
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m? powierzchni użytkowej rocznie - 0, 62 zł
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni rocznie - 3, 38 zł
3. pozostałych od 1 m? powierzchni rocznie - 0,20 zł


& 2.


Ustawowe zwolnienia określa art.7 ust. 1 i 2 w/w Ustawy.

& 3.


Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1. budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich posiadaniu,
utrzymujących się wyłącznie z zasiłków opieki społecznej lub innych środków przeznaczonych
na ten cel.
2. budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu stowarzyszeń, których statutową
działalnością jest ochrona przeciw-pożarowa.
3. przy tworzeniu dodatkowych miejsc pracy dla prowadzonej już działalności gospodarczej przy zatrudnieniu mieszkańców naszej gminy następująco :
a/ przy dodatkowym zatrudnieniu od 1 do 4 osób - 50%
b/ przy dodatkowym zatrudnieniu od 5 do 8 osób - 75%
c/ przy dodatkowym zatrudnieniu powyżej 8 osób -100%
podmiotu opodatkowania
Udzielenie w/w zwolnień będzie następowało po dostarczeniu następujących dokumentów :
a/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatą podatku dochodowego.
b/ zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek ubezpieczeniowych od zatrudnianych osób.
Przedłożenie w/w zaświadczeń będzie następowało co kwartał w terminie 20 – dni po upływie kwartału.
4. grunty sklasyfikowane przez ewidencję gruntów jako drogi o symbolu dr – przeznaczone na dojazd
do posesji lub użytków gruntowych.
5. budynki lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą a czasowo nie wykorzystywane w tym celu / w związku z trudną sytuacją na rynku/ obniża się o połowę przedmiotu opodatkowania.
6. od budynków lub ich części przeznaczonych na nowo tworzoną działalność gospodarczą.

& 4.


Stawki podatku od nieruchomości określone w & 1 niniejszej Uchwały mają zastosowanie od 1 stycznia 2003 roku i obowiązują na rok 2003.

& 5.


Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr XXVII/171/2001 z dnia 20 listopada 2001 roku.

& 6.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

& 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 14:08 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0